Notulen ALV 2019

Notulen jaarlijkse algemene vergadering afd. Volkstuinen 9 februari 2019

Aanwezig: het bestuur (voorzitter Lucas Untied, penningmeester Wendy Schuurman,

secretaris Iñez Bolle, Peter Snoeks, Louis Potiek), 19 leden, Miranda Hesseling, Herman Velvis.

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder de voorzitter van de buurtvereniging, Herman Velvis.

Ook de aanwezige nieuwe leden (Rolf Schmidt, Ada v.d. Hout) worden welkom geheten en kunnen zich voorstellen.

Kort memoreert de voorzitter het tragische, plotselinge overlijden van Andries Pol, die vorig jaar een inleiding hield tijdens de jaarvergadering.

Hierna stelt het bestuur zich voor en wordt een presentielijst rondgestuurd.

2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3. Notulen van 17 februari 2018
Met dank aan de secretaris worden de notulen ongewijzigd vastgesteld

4. Verslag penningmeester
De penningmeester geeft een toelichting op het jaarverslag, daarna wordt het verslag akkoord bevonden.

NB. bij het opzeggen van de huur wordt óf de totale borg teruggestort óf de totale borg ingehouden.

NB. de jaarvergadering geeft het bestuur de opdracht voor de jaarvergadering 2020 een artikel voor het Huishoudelijk Reglement te ontwerpen waarin commerciële verkoop van op de tuin geteelde producten wordt verboden. In diezelfde jaarvergadering zal over dat artikel worden gestemd.

5. Verslag kascommissie
De kas is gecontroleerd en in orde bevonden, décharge wordt verleend.

Als vervanger voor Martin Torie wordt Peter Werkman benoemd.

Nynke Elzenga blijft nog een jaar lid van de kascommissie.

6. Mededelingen van de voorzitter
Het bestuur is in het afgelopen seizoen vijf keer bij elkaar geweest. De voorzitter en secretaris hebben drie keer de tuinen geschouwd.

Ook dit jaar zal er weer drie keer geschouwd worden waarbij de nadruk zal liggen op het vooraanzicht van de tuinen.

Er is twee keer contact met de gemeente geweest. Dit heeft geresulteerd in ophoging van tuin 1, levering van compost en egalisatie van de toegangsweg.

In oktober is contact geweest met de gemeente over het contact na de samenvoeging met Groningen. Toegezegd is dat in ieder geval dit jaar bestaande afspraken zullen worden gehonoreerd (er zal dus ook dit jaar compost worden geleverd).

Nieuwe gebiedsmanager voor Haren is Marjan Boelens,
Nieuwe gebiedssecretaris is Margot IJlst.

Er is afgelopen jaar drie keer contact geweest met het Waterschap.

Hun peilbeheerder heeft het peil in de middensloot op orde gebracht.

Zijn advies is om de duikers regelmatig schoon te maken, dit zal Louis Potiek doen. De leden met een tuin grenzend aan de middensloot wordt geadviseerd deze ook in de zomer schoon te houden.

In het begin van het seizoen 2018 heeft de gemeente pad 1 en pad 2 slecht gemaaid. Na een actie van Wendy Schuurman is er weer prima gemaaid.

In 2018 zijn er twee activiteiten georganiseerd in de blokhut, een midzomerfeest en een oogstfeest. Beiden waren een groot succes en dus voor herhaling vatbaar.

Als leden willen helpen met het organiseren van activiteiten kunnen ze zich hiervoor melden bij Peter Snoeks (tuin 2).

In de eerste nieuwsbrief van dit jaar is gemeld dat de gemeente weer houtsnippers bij ons complex heeft neergelegd. Deze houtsnippers zijn neergelegd door Bas, een medewerker van het Swieneparredies. Hij is bereid om ons ook op andere terreinen behulpzaam te zijn.

Het “sociaal tuinieren” tuinieren, af en toe een praatje maken, omzien naar elkaar en elkaar zo nodig behulpzaam zijn wordt gelukkig steeds gewoner!

De jaar vergadering constateert dat het steeds gezelliger wordt op ons complex!

Het is voor Louis niet meer mogelijk de zijkanten van de graspaden te maaien. Dit wordt vanaf dit jaar door ROLF SCHMIDT gedaan, waarvoor hulde!!

7. Lezing Jan Teuben
Jan Teuben houdt een zeer informatief verhaal over “boon’n”.

De tekst wordt onder de leden verspreid.

8. Glas op de tuin
In het HR is een artikel opgenomen dat glas op de tuin verbiedt. Omdat er toch steeds meer glas op de tuin verschijnt stelt het bestuur voor:

* de leden verwijderen kapot glas meteen van hun tuin

* het bestuur gaat in gesprek met leden die niet kapot glas op de tuin hebben hoe dit te verwijderen. Hiervoor wordt een overgangsperiode van een jaar genomen.

De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.

9. Tuin 1 – voorstel buurtgroentegroep
De buurtgroentegroep heeft voorgesteld om op het achterste gedeelte van tuin 1 fruitbomen en –struiken te planten.

De vergadering gaat met enthousiasme akkoord met dit voorstel.

10. Privacywetgeving
Mei 2018 is nieuwe privacywetgeving van kracht geworden, die ook voor ons consequenties heeft.

Op de website van buurtvereniging “Ons Belang” staat een privacyverklaring, waarbij onze afdeling Volkstuinen zich heeft aangesloten. Deze verklaring wordt in het hele land gebruikt en is speciaal voor buurtverenigingen en dergelijke opgesteld.

Net als vorig jaar zal ook dit jaar aan alle leden een lijst worden rondgestuurd met de namen en mailadressen van alle leden. Nieuwe leden van de afdeling Volkstuinen wordt hierop gewezen in de welkomstbrief. Zij kunnen dan bezwaar maken tegen vermelding op deze lijst.

Bestaande leden hebben deze mogelijkheid niet gehad, maar de mogelijkheid voor hen om schriftelijk bezwaar te maken wordt onderaan deze notulen vermeld.

11. Louis Potiek – Swieneparredies
Louis heeft contact gehad met de eigenaar van het Swieneparredies. Deze heeft dringend verzocht de varkens NIET te voeren.

12. Rondvraag en sluiting
Wie kan Ton helpen aan een zaagblad om de nieuwe planken met tuinnummers te zagen? Auke v.d. Woud biedt zich aan.

Het artikel in het Harener Weekblad heeft ongeveer net zo veel potentiële nieuwe leden opgeleverd als leden die de tuin hebben opgezegd.

In de volgende Nieuwsbrief zal een lijst van mensen die een sleutel van de container hebben komen te staan

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.

Om de onderlinge bekendheid van de leden van onze vereniging te vergroten en daardoor het contact tussen hen te vergemakkelijken,verspreiden wij jaarlijks een lijst met namen, mailadressen en tuinnummers onder de tuinders.

Als u er bezwaar tegen hebt dat uw gegevens op deze lijst worden vermeld, verzoeken wij u dit ons schriftelijk te laten weten.

Namens het bestuur,

met vriendelijke groeten,

Iñez Bolle,
secretaris