tuinregels

Tuinregels 2024

Buurtvereniging “Ons Belang” Afdeling Volkstuinen Haren

De rechten en plichten van de huurders zijn vermeld in het Huishoudelijk Reglement.

Algemene regels
Het tuinnummer dient goed zichtbaar aan de voorzijde van de tuin te staan.

De wijze van tuinieren (bemesting, bewerking, spuiten, etc.) mag geen overlast opleveren voor andere tuinen.

Open vuur is op het complex verboden.

Glas (bijv. als ruit op platte bak) mag niet worden gebruikt, kunststof ruiten of -folie (gewapend en gecoat) is een uitstekende vervanger.

Fruitbomen en struiken mogen geen overlast (schaduw) veroorzaken voor andere tuinen. Dat betekent dat ze regelmatig gesnoeid moeten worden en meteen een aanvullende snoeibeurt moeten krijgen als het bestuur daarom vraagt. De maximale hoogte hangt af van de plaats van de boom.

De lanen mogen niet worden gebruikt voor opslag en dienen vrij te worden gehouden.

Motorvoertuigen mogen niet op het complex.

Honden worden – mits aangelijnd – gedoogd.

Onderhoud

De huurders dienen de tuin goed te onderhouden en te gebruiken als groente- en/of siertuin.

De tuinen dienen eind april schoon, plantklaar en  gereed te zijn voor het seizoen.

De tuinpaden dienen goed af te wateren en onkruidvrij gehouden te worden.

Het algemene onderhoud van het tuincomplex is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de huurders. Van hen wordt volle medewerking verwacht als het bestuur erom vraagt.

Afval

Het is verboden afval op of in de buurt van het tuincomplex te storten.

Niet composteerbaar afval (hout, tegels, steen, plastic, glas, metaal) dient door de huurder te worden afgevoerd.

Elke tuin moet een plek hebben voor het composteren van biologisch afval. Al het bioafval moet op de composthoop. Er geldt een uitzondering voor zeer hinderlijk onkruid (kweek, zevenblad, haagwinde, akkerkers, knopkruid, hanenpoot, heermoes, jacobskruiskruid) en afval van planten, die gewasziekten kunnen overdragen zoals aardappelen, tomaten, aubergineplanten, zwarte nachtschade e.d. (phytophthora infestans), koolstronken (knolvoet) en aardbeien (virusziekten). Dit afval kan worden gedeponeerd in de containers die aan de toegangsweg staan. Deze zijn afgesloten met hangsloten en de lijst van leden die een sleutel hebben hangt in het tuinhuisje. Als er geen van die leden aanwezig is dient het afval tijdelijk op de eigen tuin bewaard te worden.

De containers worden door de gemeente geleegd. Het afval dient zo veel mogelijk droog en vrij van aarde te zijn.

Regels ter voorkoming van vervuiling van het perceel en het oppervlaktewater

Zorg dat tuinmateriaal niet in de sloot terechtkomt en houd de sloot schoon.
Mestopslag (gestort op plastic folie en afgedekt met zwart plastic) moet minimaal vijf meter verwijderd zijn van de sloot.

Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen, alleen biologische bestrijdingsmiddelen zijn toegestaan.

Gebruik uitsluitend bestrijdingsmiddelen die voor de amateurtuinder in de handel zijn en die verkocht worden via zaadhandels en tuincentra.

Professionele middelen die door speciaal opgeleide en gecertificeerde deskundigen moeten worden toegepast, zijn niet toegestaan.

Spuit geen bestrijdingsmiddelen als het hard waait (meer dan windkracht 3).

Regels ter voorkoming van overbemesting

De benodigde hoeveelheid meststoffen hangt af van de uitgangssituatie van de tuin en van het soort gewassen wat je kweekt. Een algemene richtlijn is daardoor heel moeilijk te geven. Zowel compost, stalmest als koemestkorrels mogen gebruikt worden, waarbij compost vooral voor verbetering van de bodemstructuur zorgt en de mest voor de basis voedingsstoffen.

Per vierkante meter grond mag maximaal 3,5 kg stalmest opgebracht worden (dit komt neer op ca 7 kruiwagens per 100 vierkante meter). Houd voor compost eenzelfde hoeveelheid aan. Gebruik van gedroogde mestkorrels nooit meer dan de fabrikant opgeeft en minder als je ook andere meststoffen gebruikt.

Bouwwerken

(Regel voortkomend uit het huurcontract met de gemeente Haren d.d. dec. 1989)

Volgens het huurcontract met de oude gemeente Haren mogen geen bouwwerken worden geplaatst. Dit betekent dat in wezen niets mag. In het verleden zijn een paar kassen en windschermen geplaatst die vooralsnog getolereerd worden. Vervanging ervan of het plaatsen van nieuwe is niet toegestaan. Wel toegestaan zijn platte bakken, plastic kweektunnels, composthopen, gereedschapskisten (niet hoger dan 1 m) en niet permanente tomatenkasjes.

Tuinomrasteringen van gaas en/of tuinnetten zijn wel toegestaan.

Aardappelteelt 

(Regels voortkomend uit bepalingen en adviezen van overheid en professionele telers)

We dienen ons te houden aan wettelijke verplichtingen m.b.t. het voorkomen en minimaliseren van ziekten en plagen (zoals aardappelmoeheid, wratziekte, coloradokever en phytophthora).

Om aardappelmoeheid te voorkomen moeten we een 1:4 wisselbouwschema aanhouden. Als wratziekte wordt geconstateerd kan het tuincomplex door de overheid voor onbepaalde tijd gesloten worden. Voor coloradokevers geldt een bestrijdingsplicht. In volkstuinen lukt het als regel om de plaag in de hand te houden door kevers en larven handmatig te rapen.

De beste maatregel tegen phytophthora infestans is de ziekte voorkomen. Wij zijn wettelijk verplicht om aantastingen te bestrijden. Op de volgende manier kunt u uitbraak van phytophthora voorkomen of minimaliseren:

  • streef naar maximale tuinhygiëne: verwijder alle besmettingsbronnen (loof, knollen, opslag) van de tuin,
  • gebruik evenwichtige bemesting en houd juiste plantafstand aan,
  • poot vroege rassen die relatief ongevoelig zijn voor phytophthora,
  • verwijder bij begin van ziekte direct het aangetaste blad,
  • als de ziekte verder gevorderd is, snij alle loof af,
  • ziek blad en loof droog afvoeren naar de container,
  • gebruik alleen NAK goedgekeurd pootgoed.

Het bestuur zal de ziekteontwikkeling goed in de gaten houden en zo nodig contact opnemen met huurder. Deze dient na advies van het bestuur direct actie te nemen.

In verband met de beperkingen die aan de toepassing van moderne middelen tegen phytophthora zijn opgelegd wordt er niet preventief gespoten.

Resistente rassen.

De laatste jaren zijn nieuwe (nagenoeg) phythophthora-resistente rassen (zoals texla en sevilla) ontwikkeld en ook voor de amateur tuinder te koop. Echter, volledig resistent zijn deze rassen niet en bovendien kan phytophthora zich snel aanpassen. Houdt  het gewas goed in de gaten!

Tomatenteelt

De teelt van tomaten kent dezelfde problemen als die van aardappelen. Phytophthora is ook hier de grote belager. Bij aantasting van blad en vruchten door deze ziekte dienen de planten zo spoedig mogelijk verwijderd te worden en afgevoerd naar de container.

Vastgesteld door de algemene vergadering van de Afdeling Volkstuinen,  02-2024.

Het volkstuincomplex van buurtvereniging "Ons Belang Oosterhaar" in Haren (GN)