tuinregels

Tuinregels 2014
De rechten en plichten van de huurders zijn vermeld in het Huishoudelijk Reglement.

Algemene regels
Het tuinnummer dient goed zichtbaar aan de voorzijde van de tuin te staan.
De wijze van tuinieren (bemesting, bewerking, spuiten, etc.) mag geen overlast opleveren voor andere tuinen.
Open vuur is op het complex verboden.
Glas (bijv. als ruit op platte bak) mag bij voorkeur niet worden gebruikt, kunststoffolie (gewapend en gecoat) is een uitstekende vervanger.
Fruitbomen en struiken moeten lager zijn dan 2,5 m. Zij mogen geen overlast veroorzaken aan andere tuinen.  De lanen mogen niet worden gebruikt voor opslag en dienen vrij te worden gehouden.
Motorvoertuigen mogen niet op het complex, tenzij het bestuur expliciet toestemming heeft verleend.
Honden worden mits aangelijnd gedoogd.

Onderhoud
De huurders dienen de tuin goed te onderhouden en te gebruiken als groente- en/of siertuin.
De tuinen dienen eind april schoon, plantklaar en gereed te zijn voor het seizoen.
De tuinpaden dienen goed af te wateren en onkruidvrij gehouden te worden.
Het algemene onderhoud van het tuincomplex is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de huurders. Van hen wordt volle medewerking verwacht als het bestuur erom vraagt.

Afval
Het is verboden afval op of in de buurt van het tuincomplex te storten.
Niet composteerbaar afval (hout, tegels, steen, plastic, glas, metaal) dient door de huurder te worden afgevoerd.
Bioafval hoort op de composthoop. Met uitzondering van zeer hinderlijk onkruid (kweek, zevenblad, haagwinde, akkerkers, knopkruid, hanenpoot, heermoes, jacobskruiskruid) en afval van planten, die gewasziekten kunnen overdragen zoals aardappelen, tomaten, aubergineplanten, zwarte nachtschade e.d. (phytophthora infestans), koolstronken (knolvoet) en aardbeien (virusziekten). Dit afval kan worden gedeponeerd in de containers die aan de toegangsweg staan. Deze zijn afgesloten met hangsloten en de leden van het bestuur hebben een sleutel. De containers worden door de gemeente geleegd. Het afval dient zo veel mogelijk droog en vrij van aarde te zijn

Regels voortkomend uit het Lozingenbesluit
(Op basis van de Wet Bodembescherming en het Lozingenbesluit Bodembescherming)
Zorg dat tuinmateriaal niet in de sloot terechtkomt en houd de sloot schoon.
Mestopslag (gestort op plastic folie en afgedekt met zwart plastic) moet minimaal vijf meter verwijderd zijn van de sloot.
Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen, alleen biologische bestrijdingsmiddelen zijn toegestaan.
Gebruik uitsluitend bestrijdingsmiddelen die voor de amateurtuinder in de handel zijn en die verkocht worden via zaadhandel en tuincentra.
Professionele middelen die door speciaal opgeleide en gecertificeerde deskundigen moeten worden toegepast, zijn niet toegestaan.
Spuit geen bestrijdingsmiddelen als het hard waait (meer dan windkracht 3).

Mestregels
(Mestregels volgens het ministerie van landbouw)
Er mag van de overheid per vierkante meter grond 3,5 kg stalmest opgebracht worden (dit komt neer op ca 7 kruiwagens per 100 vierkante meter).

Bouwwerken
(Regel voortkomend uit het huurcontract met de gemeente Haren d.d. dec. 1989)
Volgens het huurcontract met de gemeente Haren mogen geen bouwwerken worden geplaatst. Dit betekent dat in wezen niets mag. In het verleden zijn een paar kassen en windschermen geplaatst die getolereerd worden. Vervanging ervan of het plaatsen van nieuwe is niet toegestaan. Wel toegestaan zijn platte bakken, plastic kweektunnels, composthopen, gereedschapskisten (niet hoger dan 1 m) en niet permanente tomatenkasjes.
Het is alleen toegestaan tuinomrasteringen van gaas en/of tuinnetten op te richten.

Aardappelteelt
(Regels voortkomend uit bepalingen en adviezen van overheid en professionele telers)
We dienen ons te houden aan wettelijke verplichtingen m.b.t. het voorkomen en minimaliseren van ziekten en plagen (zoals aardappelmoeheid, wratziekte, coloradokever en phytophthora).
Om aardappelmoeheid te voorkomen moeten we een 1:4 wisselbouwschema aanhouden.
Als wratziekte wordt geconstateerd kan het tuincomplex door de overheid voor onbepaalde tijd gesloten worden.
Voor coloradokevers geldt een bestrijdingsplicht. In volkstuinen lukt het de plaag in de hand te houden door kevers en larven handmatig te rapen.
De beste maatregel tegen phytophthora infestans is de ziekte voorkomen. Wij zijn wettelijk verplicht om aantastingen te bestrijden.

Op de volgende manier kunt u uitbraak van phytophthora voorkomen of minimaliseren:
Streef naar maximale tuinhygiëne: verwijder alle besmettingsbronnen (loof, knollen, opslag) van de tuin.
Gebruik evenwichtige bemesting en houd juiste plantafstand aan.
Poot vroege rassen die relatief ongevoelig zijn voor phytophthora.
Verwijder bij begin van ziekte direct het aangetaste blad.
Als de ziekte verder gevorderd is, snij alle loof af.
Ziek blad en loof droog afvoeren naar de container.
Gebruik alleen NAK goedgekeurd pootgoed.

Het bestuur zal de ziekteontwikkeling goed in de gaten houden en zo nodig contact opnemen met huurder. Deze dient na advies van het bestuur direct actie te nemen.
In verband met de beperkingen die aan de toepassing van moderne middelen tegen phytophthora zijn opgelegd wordt er niet preventief door het bestuur gespoten.

Resistente rassen.
De laatste jaren zijn nieuwe (nagenoeg) phythophthera-resistente rassen (zoals texla) ontwikkeld en ook voor de amateur tuinder te koop. Echter, volledig resistent zijn deze rassen niet en bovendien kan phytophthora zich snel aanpassen. Houdt  het gewas goed in de gaten!

Tomatenteelt
De teelt van tomaten kent dezelfde problemen als die van aardappelen. Phytophthora is ook hier de grote belager. Bij aantasting van blad en vruchten door deze ziekte dienen de planten zo spoedig mogelijk verwijderd te worden en afgevoerd naar de container.

Vastgesteld door de algemene vergadering van de Afdeling Volkstuinen,  02-2015.