informatie voor nieuwe tuinders

Tuinen worden alleen verhuurd aan inwoners van het dorp Haren.

 

De Volkstuinvereniging is een onderafdeling van de Buurtvereniging ‘Ons Belang’. Om een tuin te huren moet je lid zijn of worden van de Buurtvereniging. Een aspirant-tuinder wordt op een wachtlijst gezet, tenzij er op het moment van aanmelding tuinen vrij zijn.

Het huren van een volkstuin geldt voor een periode van een jaar (van 1 februari tot en met  31 januari). Het eerste jaar is een proefjaar. Na overleg tussen bestuur en huurder kan de huur een jaar worden verlengd. Vervolgens wordt de huur jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Aanvragen voor het huren van een tuin kunnen ingediend worden via de mail of via het contactformulier op deze website. De toewijzing van tuinen geschiedt in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Als er een tuin beschikbaar is wordt de eerstvolgende aspirant-tuinder van de wachtlijst uitgenodigd voor een rondleiding op het volkstuincomplex met uitleg over de betreffende tuin.
Bij toewijzing van een volkstuin krijgt de nieuwe huurder een exemplaar van het huishoudelijk reglement en van de tuinregels. Zo mogelijk vind er een overdracht plaats van de vertrekkende naar de nieuwe huurder.

Een huurder kan maximaal 300 m² tuin huren.

Borgsom

Na opzegging van de huur dient de volkstuin schoon te worden opgeleverd; alle afval en opstallen dienen te worden verwijderd. Indien de huurder in gebreke blijft kan het bestuur op kosten van de huurder overgaan tot het laten verwijderen van afval en opstallen.

Borgsom € 50,00

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via ons contactformulier.

Het volkstuincomplex van buurtvereniging "Ons Belang Oosterhaar" in Haren (GN)