nieuwe tuinder

Tuinen worden alleen verhuurd aan inwoners van het dorp Haren.

De aspirant-tuinder wordt op een wachtlijst gezet en ingeschreven als lid van de Buurtvereniging ‘Ons Belang’. De volkstuinen zijn een onderafdeling van de Buurtvereniging.

Het huren van een volkstuin geldt voor een periode van een jaar (van 1 februari tot en met  31 januari). Het eerste jaar is een proefjaar. Na overleg tussen bestuur en huurder kan de huur een jaar worden verlengd. Vervolgens wordt de huur jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Aanvragen voor het huren van een tuin worden ingediend bij de secretaris van de Afdeling Volkstuinen. De toewijzing van tuinen geschiedt in volgorde van ontvangst van de aanvragen.Het bestuur beslist omtrent de toelating van aspirant-tuinders middels een intakegesprek.
Bij toewijzing van een volkstuin wordt de huurder een exemplaar van het huishoudelijk reglement en van de tuinregels verstrekt c.q. per e-mail toegezonden.

Een huurder kan maximaal 300 m² tuin huren.

Borgsom

Na opzegging van de huur dient de volkstuin schoon te worden opgeleverd; alle afval en opstallen dienen te worden verwijderd. Indien de huurder in gebreke blijft, kan het bestuur op kosten van de huurder overgaan tot het laten verwijderen van afval en opstallen.

Borgsom € 50,00

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via ons contactformulier, of door een e-mail te sturen naar volkstuinen@onsbelangoosterhaar.nl.